Vanaf nu aanmelden voor Ledenvergadering op 12 oktober

7 oktober 2020

Op maandag 12 oktober houdt vv Gemert de Algemene Ledenvergadering. Die kan ondanks de verscherpte coronamaatregelen in de kantine plaatsvinden. De club volgt hierin de richtlijnen, waardoor maximaal 30 personen worden toegelaten. Er zijn zeven bestuursleden/teamleiders aanwezig. Dat betekent dat er plaats is voor 22 leden, die zich op persoonlijke titel kunnen aanmelden. Een mailtje met je eigen naam (1 persoon per mail) naar verenigingszaken@vvgemert.nl volstaat. Alleen de eerste 22 aanmelders krijgen op 12 oktober toegang. Zij krijgen een individuele bevestiging toegestuurd.

De ledenvergadering begint om 20.00 uur. Via deze link vindt u de officiële uitnodiging en agenda de ALV, die ook hieronder zijn afgebeeld.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 9 december 2019.

De notulen van deze vergadering liggen vanaf 21 september 2020 ter inzage in de bestuurskamer en bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugd (theorielokaal).

4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie. Aansluitend toelichting op de financiële begroting voor het seizoen 2020-2021.

Het financieel jaarverslag van het seizoen 2019-2020 ligt ter inzage in de bestuurskamer na afspraak met onze teamleider financiën/penningmeester Frans van der Heijden.

6. Verkiezing kascontrolecommissie.

7. Voorstel statuten aanpassing in het kader van licentie derde divisie

8. Bestuur mededelingen

  • Nieuwe invulling Grote Club Actie en rookbeleid
  • Actuele corona-ontwikkelingen

9. Bestuursverkiezing

  • Statutair aftredend en herkiesbaar: bestuurslid Eric Kanters*
  • Statutair aftredend en herkiesbaar: bestuurslid/ penningmeester Frans van der Heijden*
  • Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid/secretaris Marjorieke Raijmakers*
    Angeliek van der Heijden wordt namens het bestuur voorgedragen als bestuurslid/secretaris met ingang van 19 oktober 2020*.

Er zal schriftelijk worden gestemd.

11. Rondvraag

12. Sluiting

*Wij maken de leden erop attent, dat kandidaten voor een bestuursfunctie zich schriftelijk dienen aan te melden bij de secretaris en wel tot ten laatste 48 uur voor aanvang van deze vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekening van de kandidaat zelf, alsmede van 10 handtekeningen van meerderjarige leden, waarmee zij aangeven deze kandidaatstelling te ondersteunen. Tevens moet de kandidaat op deze schriftelijke aanmelding verklaren, dat hij/zij zijn/haar eventuele benoeming zal aanvaarden.

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven