Trainingen

Trainingsschema week 43:

Trainers: Indien een training afgelast wordt graag een mail sturen naar jeugdzaken@vvgemert.nl

 

 

 

Trainingen

ma    Week 43
21-okt
Tijd: team kl.l Veld ballen aantal
20.00 JO19-1 5 HL JO19-1 20
20.00 Keepers O17 – O19 3 HM JO17-3 15
20.00 JO17-1 6 HR JO17-1 15
20.00 JO19-2 7 1L JO19-2 15
20.00 Trainerscursus 1M
20.00 JO17-4 8 1R JO17-4 15
20.00 JO17-5 4 GHSV R JO17-5 15
18.45 JO14-1 10 HL JO14-1 15
18.45 Keepers O11 – O15 3 HM JO15-3 15
18.45 JO15-1 10 HR JO15-1 15
18.45 JO13-1 11 1L JO13-1 15
18.45 JO13-2 11 1R JO13-2 15
18.45 JO15-2 9 5L JO15-2 15
18.45 JO14-2 12 GHSV M JO14-2 15
18.45 JO14-3 12 GHSV R JO14-3 15
17.45 JO11-1 5 HLa JO11-1 10
17.45 JO11-2 5 HLb JO11-2 10
17.45 JO11-3 6 HLc JO11-3 10
17.45 Keepers t/m O10 3 HM JO8-9-10 10
17.45 JO11-4 6 HRa JO11-4 10
17.45 JO11-5 7 HRb JO11-5 10
17.45 JO12-1 8 1La JO12-1 13
17.45 JO12-3 8 1Lb JO12-3 13
17.45 JO12-4 1 1Lc JO12-4 13
17.45 JO13-3 4 1R JO13-3 15
17.45 JO9-1 13 5La JO9-1 10
17.45 JO9-2 13 5Lb JO9-2 10
17.45 JO9-3 14 5Lc JO9-3 10
17.45 JO9-4 14 5Ld JO9-4 10
17.45 JO13-4 2 GHSV R JO13-4 15
di
22-okt
Tijd: team kl.l Veld ballen aantal
19.30 Gemert 7 – Mifano 7 2/4 5
20.00 Gemert 1 9 H VVG-1 22
20.00 Gemert 2 10 1R VVG-2 22
20.00 JO17-3 7 1L JO17-3 15
20.00 C-sel 8 GHSV C-sel 15
20.00 JO17-6 11 Tip JO17-6 15
18.45 JO17-1 5 HL JO17-1 15
18.45 JO17-2 6 HR JO17-2 15
18.45 JO13-5 3 1R JO13-5 15
18.45 JO10-4 14 1L JO10-4 10
17.45 JO10-1 7 HLa JO10-1 10
17.45 JO10-2 7 HLb JO10-2 10
17.45 JO10-3 7 HLc JO10-3 10
17.45 JO10-5 11 HMb JO10-5 10
17.45 JO10-6 11 HRa JO10-6 10
17.45 JO8-1 12 1La JO8-1 10
17.45 JO8-2 12 1Lb JO8-2 10
17.45 JO8-3 12 1Lc JO8-3 10
17.45 JO8-4 13 1Ld JO8-4 10
17.45 JO8-5 13 1Ra JO8-5 10
17.45 JO8-6 13 1Rb JO8-6 10
17.45 JO9-5 1 1Rc JO9-5 10
17.45 JO12-2 8 GHSV R JO12-2 13
wo
23-okt
Tijd: team kl.l Veld ballen aantal
20.00 JO19-1 5 HL JO19-1 20
20.00 JO19-3 6 HR JO19-3 15
20.00 JO19-4 7 1L JO19-4 15
20.00 VR1 10 1R VR1 15
20.00 JO17-5 8 GHSV M JO17-5 15
20.00 JO19-2 9 GHSV R JO19-2 15
18.45 JO15-1 11 1L JO15-1 15
18.45 JO15-3 12 GHSV L JO15-3 15
18.45 JO13-1 13 HL JO13-1 15
18.45 JO13-2 14 HR JO13-2 15
18.45 JO14-2 1 1R JO14-2 15
18.45 JO14-3 2 GHSV M JO14-3 15
18.45 JO13-4 3 GHSV R JO13-4 15
17.45 JO9-1 5 1La JO9-1 10
17.45 JO9-2 5 1Lb JO9-2 10
17.45 JO9-3 6 1Lc JO9-3 10
17.45 JO9-4 6 1Ld JO9-4 10
17.45 JO11-1 7 HLa JO11-1 10
17.45 JO11-2 7 HLb JO11-2 10
17.45 JO11-3 8 HLc JO11-3 10
17.45 JO11-4 8 HRa JO11-4 10
17.45 JO11-5 8 HRb JO11-5 10
17.45 JO12-3 10 GHSV M JO12-3 13
17.45 JO12-4 10 GHSV R JO12-4 13
17.45 JO13-3 9 5L JO13-3 15
17.45 JO13-5 9 GHSV L JO13-5 15
17.45 Mini-F 4 1R JO8-9-10
do
24-okt
Tijd: team kl.l Veld ballen aantal
20.00 Gemert 1 9 H VVG-1 22
20.00 Gemert 2 10 1R VVG-2 22
20.00 JO19-1 10 1R JO19-1 20
20.00 JO17-2 5 1L JO17-2 15
20.00 JO17-4 6 GHSV R JO17-4 15
20.00 MO19-1 7 GHSV M MO19-1 15
19.45 G-sen 3 5L
18.45 JO14-1 11 1L JO14-1 15
18.45 JO15-1 12 1R JO15-1 15
18.45 JO15-2 14 HR JO15-2 15
18.45 G-jeugd 3 5L
18.45 Walking Football 1 5R A-B
17.45 JO10-1 5 1La JO10-1 10
17.45 JO10-2 5 1Lb JO10-2 10
17.45 JO10-3 5 1Lc JO10-3 10
17.45 JO10-4 6 1Ra JO10-4 10
17.45 JO10-5 6 1Rb JO10-5 10
17.45 JO10-6 6 1Rc JO10-6 10
17.45 JO8-1 7 HLa JO8-1 10
17.45 JO8-2 7 HLb JO8-2 10
17.45 JO8-3 7 HLc JO8-3 10
17.45 JO8-4 8 HRa JO8-4 10
17.45 JO8-5 8 HRb JO8-5 10
17.45 JO8-6 8 HRc JO8-6 10
17.45 JO9-5 3 HRd JO9-5 10
17.45 JO12-1 13 GHSV M JO12-1 13
17.45 JO12-2 4 GHSV R JO12-2 13
vrij
25-okt
Tijd: team kl.l Veld ballen aantal
19.30 Gemert 1 Geen training
19.30 JO17-1 5 1L JO17-1 15
19.30 VR1 10 1R VR1 15
18.30 JO11-1 3 HL JO11-1 10
18.30 JO13-1 4 HR JO13-1 15
18.30 JO17-6 6 1L JO17-6 15
18.30 JO15-3 7 1R JO15-3 15

#VVGEMERT

Terug naar boven