Normen & Waarden

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels ‘hanteren’ we binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om. Deze gedragscode met aanvullende gedragsregels pogen hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje ‘gereedschap’ voor de vereniging.

Je kunt de gedragscode hier downloaden.

Je kunt de Basiself van vv Gemert hier downloaden.

Je kunt hier de aanvullende gedragsregels ownloaden.

Sporten doe je voor je plezier. Onze vv Gemert wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en (culturele) achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan.

Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden?

Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

…en wat onder fair play:

Het Fair Play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Waar draait het om?

Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee ‘begrip’ gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Het bestuur van v.v. Gemert voert deze Gedragscode met gedragsregels in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet? Als uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden geldt de code die het landelijk platform tegen ‘Geweld op Straat’ heeft geformuleerd. Kortweg gezegd: ‘Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet’.

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch gebeuren, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

De werking van beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt gelegd bij het Commissie Normen en Waarden. Deze bestaat uit Frank Kesseler, Eric Kanters en Jan van der Veen. Het beleid wordt regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) door het bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De Gedragscode dient te worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.

Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, clustercoördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Binnen v.v. Gemert hebben wij een vertrouwenspersoon.  Kijk hier voor meer informatie hierover.

VOG-verklaring

Voetbalvereniging Gemert vraagt een VOG-verklaring aan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugdvoetbal. Wat is een VOG-verklaring? In Nederland wordt die al door tal van (sport)verenigingen, bedrijven en instanties gebruikt. VOG staat voor ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en wordt ook wel een ‘Verklaring van Goed Gedrag’ genoemd. Het document wordt uitgegeven door de overheid en verklaart dat een persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van – in dit geval – een vrijwilligersfunctie bij een voetbalvereniging in de weg staan.

Adres:
Sportpark Molenbroek
Sportlaan 9, Gemert
telefoon: 0492-362056

e-mail algemeen:
info@vvgemert.nl

KNVB regio Zuid II

Rekeningnummer:
NL11 RABO 0116 1196 24
Terug naar boven