Algemene Ledenvergadering op maandag 13 november

12 november 2017

Op maandag 13 november houdt voetbalvereniging Gemert de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanvang is 20 uur in de kantine van vv Gemert. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor deze vergadering.

 

Klik hier voor de complete agenda voor deze vergadering.

AGENDA:

 • Opening door de voorzitter.
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 14 november 2016.
  De notulen van deze vergadering liggen vanaf 30 oktober 2017 ter inzage in de bestuurskamer en  bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugd (theorielokaal).
 • Jaarverslag secretaris.
 • Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie. Aansluitend toelichting op de financiële begroting voor het seizoen 2017-2018.
  Het financieel jaarverslag van het seizoen 2016-2017 ligt ter inzage in de bestuurskamer na afspraak met onze teamleider financiën/penningmeester Frans van der Heijden 06-53420889
 • Verkiezing kascontrolecommissie.
 • Stand van zaken accommodatie en informatief normen en waarden.
 • Bestuursverkiezing.
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Carlo van Horik.
  Statutair aftredend en herkiesbaar: teamleider verenigingszaken/secretaris: Marjorieke Raijmakers
 • Voorstel benoeming vrijwilliger als lid van verdienste
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij maken de leden erop attent, dat kandidaten voor een bestuursfunctie zich schriftelijk dienen aan te melden bij de secretaris en wel tot ten laatste 48 uur voor aanvang van deze vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekening van de kandidaat zelf, alsmede van 10 handtekeningen van meerderjarige leden, waarmee zij aangeven deze kandidaatstelling te ondersteunen. Tevens moet de kandidaat op deze schriftelijke aanmelding verklaren, dat hij/zij zijn/haar eventuele benoeming zal aanvaarden.

Bestuur vv Gemert.

 

Deel bericht

Terug naar boven