Maandag: Algemene Ledenvergadering vv Gemert

5 december 2019

Op maandag 9 december houdt vv Gemert de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor deze avond, die om 20.00 uur begint in de kantine van sportpark Molenbroek.

De agenda ziet er als volgt uit. Door op deze link te drukken vindt u het PDF-bestand.

Algemene Ledenvergadering vv Gemert, seizoen 2018-2019.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 10 december 2018. De notulen van deze vergadering liggen vanaf 25 november 2019 ter inzage in de bestuurskamer en  bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugd (theorielokaal).
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie. Aansluitend toelichting op de financiële begroting voor het seizoen 2019-2020. Het financieel jaarverslag van het seizoen 2018 – 2019 ligt ter inzage in de bestuurskamer na afspraak met onze teamleider financiën/penningmeester Frans van der Heijden.
 6. Verkiezing kascontrolecommissie.
 7. Bestuursmedelingen:
  Vrijwilligersbeleid in ontwikkeling
 8. Bestuursverkiezing
  *Statutair aftredend en herkiesbaar: bestuurslid/voorzitter Carlo Hazenveld
  *Statutair aftredend en herkiesbaar: bestuurslid Frank van den Heuvel
  *Frans-Joseph van Lierop wordt namens het bestuur voorgedragen als bestuurslid.
  Er zal schriftelijk worden gestemd.
 9. Voorstel benoeming vrijwilliger als lid van verdienste
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 • Wij maken de leden erop attent, dat kandidaten voor een bestuursfunctie zich schriftelijk dienen aan te melden bij de secretaris en wel tot ten laatste 48 uur voor aanvang van deze  vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekening van de kandidaat zelf, alsmede van 10 handtekeningen van meerderjarige leden, waarmee zij aangeven deze kandidaatstelling te ondersteunen. Tevens moet de kandidaat op deze schriftelijke aanmelding verklaren, dat hij/zij zijn/haar eventuele benoeming zal aanvaarden.

Bestuur vv Gemert

Deel bericht

Terug naar boven